ประชุมติดตาม และตรวจงานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เทศบาล

นายนิกร จันธรรมาพิทักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลพนมสารคาม พร้อมนายกมล ชื่อมณีสวรรค์ และนายกวีพัฒน์ มั่นเจริญ รองนายกเทศมนตรีตำบลพนมสารคาม ดำเนินการตรวจงานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ตามแบบแปลนของสำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา แบบเลขที่ ฉช. 21/2553 งบประมาณ 31,669,000.- บาท (สามสิบเอ็ดล้านหกแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

โดยเน้นย้ำเรื่องวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง ดูแลด้านการก่อสร้างที่ได้มาตรฐาน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของอาคารอเนกประสงค์ และตอบสนองความต้องการของประชาชนให้ได้มากที่สุด

ซึ่งจุดมุ่งหมายเพื่อให้พี่น้องชาวพนมสารคามมีสถานที่ในการจัดกิจกรรม ที่ได้มาตรฐาน บนพื้นที่สะอาด สะดวกในการใช้งาน และปลอดภัยในการจัดงาน ....
Visitors: 86,434