กิจกรรมการจัดเวทีเสวนาสมานฉันท์เพื่อสร้างความปรองดอง

วันที่ 4 ก.ค. 2557 เทศบาลตำบลพนมสารคาม ร่วมกับ อำเภอพนมสารคาม ได้จัดเวทีเสวนาการสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป โดยมีกลุ่มข้าราชการ กลุ่มเอกชน กลุ่มภาคสังคมและกลุ่มประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของเจตนารมณ์ของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.)


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 86,432