โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ประจำปีงบประมาณ 2557

วันที่ 18 มิ.ย. 2557 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลพนมสารคามได้จัดทำโครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 โดยมีวัตถุประสงคืเพื่อเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ซึ่งได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนจากโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" จำนวน 80 คน เข้าร่วมโครงการ โดยในพิธีเปิดโครงการฯ ได้รับเกียรติจากนายนิกร จันธรรมาพิทักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลพนมสารคาม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด   พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล คณะกรรมการชุมชน หัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลตำบลพนมสารคาม ร่วมด้วย ผอ.โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" และอาจารย์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในการจัดโครงการฯ ได้รับความอนุเคราะห์คณะวิทยากรจากโรงพยาบาลพนมสารคาม ในการให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ 


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 84,200