แผนด้านต่างๆของเทศบาล

     
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ของเทศบาลตำบลพนมสารคาม  Download
  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ของเทศบาลตำบลพนมสารคาม   
     
- การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลพนมสารคาม Download
- รายงานแสดงผลการปฏฺบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีที่แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตำบลพนมสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 Download
- แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ของเทศบาลตำบลพนมสารคาม 
แก้ไข ครั้งที่ 1/2561
Download
- แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ของเทศบาลตำบลพนมสารคาม 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2561
Download
- รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลพนมสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561) Download
- แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ 2562 Donwload
- แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2562-2564 Download
- แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของเทศบาลตำบลพนมสารคาม Download
- แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลพนมสารคาม แก้ไข ครั้งที่ 1
พ.ศ. 2561
Download
- แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลพนมสารคาม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 
พ.ศ. 2561
Download
- แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลพนมสารคาม เพิ่มเติม ครั้งที่ 3
พ.ศ. 2561
Download
- ประกาศฯ เรื่อง การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (งบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560) ตามระบบจำแนกตำแหน่งใหม่ (ระบบแท่ง) Download
- แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเทศบาลตำบลพนมสารคาม  พ.ศ. 2558 – 2562 Donwload
- แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 Download
     
- ประกาศฯ เรื่อง ผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเทศบาลตำบลพนมสารคาม 
ประจำปีงบประมาณ 2561
Download
 

 
 
Visitors: 44,956