แผนด้านต่างๆของเทศบาล

-

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เนื่องจากไฟล์มีขนาดใหญ่ ติดต่อแอดมินเพื่อรับไฟล์แบบไม่ตัดได้ค่ะ

 
     
    -  รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 Download
    -  สำนักปลัดเทศบาล Download
    -  กองคลัง  Download
    -  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  Download
    -  กองการศึกษา  Download
    -  กองช่าง  Download
     
-

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เนื่องจากไฟล์มีขนาดใหญ่ขอความกรุณาติดต่อ แอดมินเพื่อรับไฟล์เต็มค่ะ  

 
     
    - สำนักปลัด

Download

    - กองคลัง

Download

    - กองช่าง 

Download

    - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

Download

    - กองการศึกษา 

Download

     
-  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564     Download
     
-  แผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลพนมสารคาม (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565)   Download
     
-  แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565     Download
     
-

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2563

Download

     
-

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาล ตำบลพนมสารคาม เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2565

Download

     
-

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2562

Download

     
-

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

Download

     
-

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ของเทศบาลตำบลพนมสารคาม 

 

 

  ส่วนที่ ๑  Download

 
 

  ส่วนที่ ๒  Download

 
 

  ส่วนที่ ๓  Download

 
 

  ส่วนที่ ๔  Download

 
 

  ส่วนที่ ๕  Download

 
 

  ส่วนที่ ๖  Download

 
 

  ส่วนที่ ๗  Download

 
     
 

ติดต่อขอรายละเอียดเล่มเต็มได้ที่งานวิเคราะห์นโยบายและแผน เทศบาลตำบลพนมสารคาม

 
     
- แผนแม่บทสารสนเทศ IT Master Plan  Download
     
-

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลพนมสารคาม

Download

     
-

รายงานแสดงผลการปฏฺบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีที่แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตำบลพนมสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

Download

-

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ของเทศบาลตำบลพนมสารคาม 
แก้ไข ครั้งที่ 1/2561

Download

-

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ของเทศบาลตำบลพนมสารคาม 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2561

Download

-

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลพนมสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

(ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561)

Download

-

แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ 2562

Donwload

-

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2562-2564

Download

-

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของเทศบาลตำบลพนมสารคาม

Download

-

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลพนมสารคาม แก้ไข ครั้งที่ 1
พ.ศ. 2561

Download

-

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลพนมสารคาม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 
พ.ศ. 2561

Download

-

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลพนมสารคาม เพิ่มเติม ครั้งที่ 3
พ.ศ. 2561

Download

-

ประกาศฯ เรื่อง การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (งบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560) ตามระบบจำแนกตำแหน่งใหม่ (ระบบแท่ง)

Download

-

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเทศบาลตำบลพนมสารคาม  พ.ศ. 2558 – 2562

Donwload

-

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

Download

 

 

 

-

ประกาศฯ เรื่อง ผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเทศบาลตำบลพนมสารคาม 

ประจำปีงบประมาณ 2561

Download
 

 
 
Visitors: 89,134