รายงานด้านการคลัง


- รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวมปีงบประมาณประจำปี 2563 DownLoad
- รายงานผลการใช้จ่ายเงินรวมปีงบประมาณประจำปี 2562 Download
   
   
- แผนการใช้จ่ายเงินรวมไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน 2562) Download
- แผนการใช้จ่ายเงินรวมไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2562) Download
   
- แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563      Download
- แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563      Download
- แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม2563      Download
- แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563      Download
- แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563      Download
- แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฏาคม 2563      Download
- แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563      Download
- แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563      Download
- แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563       Download 
- แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563     
Download
- แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563 
Download
- แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563     Download
   
- แบบแสดงสถิติการให้บริการของเทศบาลตำบลพนมสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 Download
- แบบแสดงสถิติการให้บริการของเทศบาลตำบลพนมสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 Download
   
- การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2561  [ไม่มีการเบิกจ่าย] Download
- การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี 2561 [ไม่มีการเบิกจ่าย] Download
   
 - แบบรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ณ เดือนมีนาคม 2561) Download 
- แบบรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ณ เดือนกันยายน 2561) Download
- แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน พ.ศ. 2561 Download
- แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 Download
   
- แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 Download
- แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 Download
- แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 Download
   
- แบบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ  Download
 
Visitors: 89,118