รายงานด้านการคลัง

 
- แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561 Download
- แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561 Download
- แบบแสดงสถิติการให้บริการของเทศบาลตำบลพนมสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 Download
- แบบรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ณ เดือนกันยายน 2561) Download
- แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน พ.ศ. 2561 Download
- แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 Download
- แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 Download
- แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 Download
- แบบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ  Download
 
 แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ  2559   [ดาวน์โหลดเอกสาร...]

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการก่อสร้างโครงการต่างๆ 
 
Visitors: 40,443