รายงานด้านการคลัง


- แผนการใช้จ่ายเงินรวมไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน 2562) Download
- แผนการใช้จ่ายเงินรวมไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2562) Download
- แผนการใช้จ่ายเงินรวมไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2561) Download
   
- แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562 Download
- แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน  2562 Download
- แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562 Download
- แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562 Download
- แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562 Download
- แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561 Download
- แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561 Download
- แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561 Download
   
- แบบแสดงสถิติการให้บริการของเทศบาลตำบลพนมสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 Download
- แบบแสดงสถิติการให้บริการของเทศบาลตำบลพนมสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 Download
   
- แบบรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ณ เดือนกันยายน 2561) Download
- แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน พ.ศ. 2561 Download
- แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 Download
   
- แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 Download
- แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 Download
- แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 Download
   
- แบบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ  Download
 
Visitors: 41,732