การประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

เมื่อวันที่ 4 พ.ย. 2556 เวลา 14.00 น. นายนิกร จันธรรมาพิทักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลพนมสารคาม ได้ประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอุทกภัย ปี 2556 ใ้ห้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การใช้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556   ซึ่งคณะทำงานดังกล่าวประกอบไปด้วย นายกเทศมนตรีตำบลพนมสารคาม เป็นประธาน สมาชิกสภาเทศบาล กำนันตำบลพนมสารคาม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2  เป็นคณะทำงานปลัดเทศบาล เป็นเลขานุการคณะทำงาน ผู้อำนวยการกองช่าง เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 86,437