ประกาศ / คำสั่ง ทั่วไป

» ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดการจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลพนมสารคาม ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  Download
» ประกาศ เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  Download
» ประกาศ เรื่อง มาตรการความปลอดภัยในการลอยกระทง ประจำปี 2561  Download
» แผนรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ครั้งที่ 1/2562 เดือนธันวาคม 2561  Download
» ประกาศ เรื่อง การจำหน่ายพัสดุโดยวิธีขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ประจำปี 2559 (ครั้งที่ 4)  Download
» ประกาศ เรื่อง การยื่นแบบภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่และใบอนุญาตต่างๆ Download
» ประกาศ เรื่อง การประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติตำบลพนมสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์ดสนคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. ........  Download
» ประกาศ เรื่อง การจำหน่ายพัสดุโดยวิธีขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ประจำปี 2560  Download
» ประกาศ เรื่อง นโยบายการปฏิบัติงานราชการเพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่หนึ่ง  ครึ่งปีแรก ประจำปีงบประมาณ 2562  Download
» การกำหนดตำแหน่งเพิ่มและยุบเลิกตำแหน่งในแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2561-2563)  Download
» ประกาศ เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาลและพนักงานส่วนท้องถิ่น Download
» ประกาศ เรื่อง นโยบายการปฏิบัติงานราชการเพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่หนึ่ง  ครึ่งปีแรก ประจำปีงบประมาณ 2562 Download
» ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (โครงการจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ระยะที่ 1 การเตรียมการและการจัดทำแผนที่แม่บท ปีงบประมาณ 2561 Download
» ประกาศ เรื่อง การจำหน่ายพัสดุโดยวิธีขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ประจำปี 2559 (ครั้งที่ 3) Download
» ประกาศ เรื่อง มอบอำนาจให้รองนายกเทศบาลตำบลพนมสารคามปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลพนมสารคาม Download
» ประกาศ เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาลและพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น Download
» ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 Download
» ประกาศ เรื่อง ตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเทศบาล 2,4,6,10 Download
» ประกาศ เรื่อง ประกาศแผนการจัดหาวัสดุ (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 Download
» ประกาศ เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 (ลว. 11 ก.ค. 61) Download
» ประกาศ เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชน "ชุมชนตลาดท่าเกวียน 1" ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 - 2564 (ลว. 11 ก.ค. 61)
Download
» ประกาศ เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชน "ชุมชนตลาดท่าเกวียน 2" ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 - 2564 (ลว. 11 ก.ค. 61)
Download
» ประกาศ เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชน "ชุมชนตลาดท่าเกวียน 3" ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 - 2564 (ลว. 11 ก.ค. 61)
Download
» ประกาศ เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชน "ชุมชนโชคชัย" ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 - 2564 (ลว. 11 ก.ค. 61)
Download
» ประกาศ เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชน "ชุมชนพนมแลนด์" ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 - 2564 (ลว. 11 ก.ค. 61)
Download
» ประกาศ เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชน "ชุมชนบ้านบาน" ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 - 2564 (ลว. 11 ก.ค. 61)
Download
» ประกาศ เรื่อง มอบอำนาจนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน Download
» ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2561 Download
» ประกาศ เรื่อง นโยบายสิ่งแวดล้อมตามโครงการสำนักงานสีเขียว (ลว. 2 เม.ย. 61) Download
» ประกาศ เรื่อง แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2559 - 2561 (ลว. 25 ม.ค. 59) Download

- การจำหน่ายพัสดุโดยวิธีขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ประจำปี 2559 (ครั้งที่ 2)   [DOWNLOAD]
- ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลและพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ลว. 14 พ.ย.2559  [DOWNLOAD]
- ตารางแสดงวงเงิน งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 
- อาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
- อาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพนมสารคาม[VIEW] 
- ประกาศเทศบาลตำบลพนมสารคาม เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2560 [DOWNLOAD]
- ประกาศ คณะกรรมการการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อให้ดำรงตำแหน่งบริหารที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล  [DOWNLOAD]
- ประกาศ คณะกรรมการการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อให้ดำรงตำแหน่งบริหารที่สูงขึ้น [DOWNLOAD]
- ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการอุดหนุนเงินเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเทศบาลตำบลพนมสารคาม [DOWNLOAD]
- ประกาศ เรื่อง คุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาล  [DOWNLOAD]
ประกาศ เรื่อง การประชาสัมพันธ์ประกาศขายทอดตลาด  (ลว. 16 พ.ย. 2558)
ประกาศ เรื่อง การประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล  (ลว. 9 ม.ค. 2558)
- ประกาศ เรื่อง การยื่นแบบภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ และใบอนุญาตต่างๆ (ลว. 16 ธ.ค.2557)
ประกาศ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (ครั้งที่ 6) (ลว. 4 มิ.ย. 2557)
ประกาศ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (ครั้งที่ 5) (ลว 27 พ.ค. 2557)
ประกาศ เรื่อง การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2557 (ครั้งที่ 4) (ลว 23 พ.ค. 2557)
ประกาศ เรื่อง รับสมัครเด็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพนมสารคาม ประจำปีการศึกษา 2557 (ลว 26 ก.พ. 2557) 
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชนและจัดทำร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-พ.ศ.2560) (ลว 11 ก.พ. 2557)
ประกาศ เรื่อง กำหนดสถานที่ติดประกาศและป้ายหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ลว.24 ธ.ค. 2556)
ประกาศ เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2556 (ลว. 24 ธ.ค. 2556)
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สูงอายุที่ขาดคุณสมบัติในการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ฉบับที่ 2) (ลว. 19 ธ.ค. 2556)
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อคนพิการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ลว. 19 ธ.ค. 2556)
ประกาศ เรื่อง บัญชีราชื่อผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ลว. 19 ธ.ค. 2556)
ประกาศ เรื่อง โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2557 (ลว 16 ธ.ค. 2556)
ประกาศ เรื่อง การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 (ลว 16 ธ.ค. 2556)
ประกาศ เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2557 (ครั้งที่ 2) (ลว. 9 ธ.ค. 2556)
ประกาศ เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2557 - 2560 (ลว 14 พ.ย. 2556)
ประกาศ เรื่อง การยื่นแบบภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ และใบอนุญาตต่างๆ (ลว 14 พ.ย. 2556)
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนและตรวจสอบคุณสมบัติคนพิการเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนและตรวจสอบคุณสมบัติผู้สูงอายุเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีะงบประมาณ พ.ศ. 2558 
ประกาศ เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
ประกาศ เรื่อง การรับลงทะเบียนคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
ประกาศ เรื่อง การกำหนดวัน เวลาและสถานที่รับลงทะเบียนคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
ประกาศ เรื่อง การกำหนดวัน เวลาและสถานที่รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
ประกาศ เ่รื่อง รายชื่อคนพิการที่ขาดคุณสมบัติที่จะรับเบี้ยยังชีพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
ประกาศ เ่รื่อง รายชื่อผู้สูงอายุที่ขาดคุณสมบัติที่จะรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
คำสั่ง เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- ประกาศ เรื่องการยื่นแบบภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ และใบอนุญาตต่างๆ (ลว. 19 ธ.ค.2555)

Visitors: 86,608