ประกาศการตรวจรับพัสดุ เทศบาลตำบลพนมสารคาม

ประกาศ เรื่อง ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างอาคารที่จอดรถดับเพลิงเทศบาลตำบลพนมสารคาม  Download
ประกาศ เรื่อง ตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่น 2 ชุมชนพนมแลนด์  Download
ประกาศ เรื่อง ตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงรั้วเทศบาลตำบลพนมสารคาม  Download
ประกาศ เรื่อง ตรวจรับพัสดุ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุพร้อมติดตั้ง ป้ายชะลอความเร็วไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 5 ชุด และสัญญาณไฟกระพริบโซล่าเซลล์  จำนวน 3 ชุด  Download
ประกาศ เรื่อง ตรวจรับพัสดุ จ้างลอกท่อระบายน้ำบริเวณปากทางซอย 9 ถนนเทศบาล 9  Download
ประกาศ เรื่อง ตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีตรหัสทางหลวง ฉช.23-003 ถนนท่าเกวียน  Download
ประกาศ เรื่อง ตรวจรับพัสดุจัดจ้างซ่อมแซมเสียงตามสายภายในเขตเทศบาลตำบลพนมสารคาม  Download
ประกาศ เรื่อง ตรวตรับพัสดุจัดจ้างทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ระยะที่ 1 การเตรียมการจัดทำแผนแม่บท ปีงบประมาณ 2561  Download
ประกาศ เรื่อง ตรวจรับพัสดุการจัดจ้างปรับปรุงห้องน้ำชายหญิงภายในสำนักงานเทศบาลตำบลพนมสารคาม  
Download
ประกาศ เรื่อง ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างฟุตปาธทางเท้า ณ บริเวณซอยแสงฟ้า  Download
ประกาศ เรื่อง ตรวจรับพัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โคมไฟฟ้าถนน LED ขนาดไม่น้อยกว่า 180 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 30 ชุด Download

ประกาศ ตรวจรับพัสดุครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โครงการจัดซื้อป้ายชื่อถนน ซอย บริเวณภายในเขตเทศเทศบาลตำบลพนมสารคาม  

ประกาศ เรื่องตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมใยเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร และวางรางระบายน้ำตัววีบริเวณชุมชนพนมวิลล่า 

ประกาศ เรื่องตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างศาลาพักผู้โดยสาร ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 3347 บริเวณชุมชนโชคชัย 

ประกาศ เรื่องตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. บริเวณซอยแสงฟ้า 

ประกาศ เรื่องตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างศาลาพักผู้โดยสาร ชุมชนพนมแลนด์ ลงวันที่  20  มีนาคม  2560  

ประกาศ เรื่องตรวจรับพัสดุจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ ลงวันที่  17  มีนาคม  2560  

 ประกาศ เรื่องตรวจรับพัสดุจัดซื้อวัสดุการศึกษา หนังสือส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาสำหรับเด็กเล็ก ครั้งที่ 2  ลงวันที่  19 ตุลาคม 2559 

 ประกาศ เรื่องตรวจรับสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยสำหรับ ศพด.พนมสารคาม  ลงวันที่  13 ตุลาคม 2559 

 ประกาศ เรื่องตรวจรับการจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-6005 ฉะเชิงเทรา ลงวันที่  4 กุมภาพันธ์ 2559 

 ประกาศ เรื่องตรวจรับพัสดุจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  ลงวันที่  4 ตุลาคม 2559  

ประกาศ เรื่องตรวจงานจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-6005 ฉะเชิงเทรา

ประกาศ เรื่่องตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์  (15 ธ.ค.  2558) 

ประกาศ เรื่่องตรวจรับงานจ้างเหมาติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณทางแยกและแหล่งชุมชนในเขตเทศบาล
 (28 ต.ค. 2556) 

ประกาศ เรื่องตรวจรับงานจ้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงภายในอาคารศูนย์การเรียนรู้และโครงการจ้างเหมาผิวจราจร คสล.ถนนเทศบาล 12 (29 ต.ค. 2556) 

ประกาศ เรื่องตรวจรับเครื่องปรับอากาศชนิดแขวนพร้อมติดตั้ง (31 ต.ค. 2556) 

ประกาศ เรื่องตรวจรับโคมไฟแสงสว่าง ขนาด 400 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ (ลว 3 ก.ค. 2557)  

ประกาศ เรื่องตรวจรับสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นเด็กสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพนมสารคาม (ลว. 4 ส.ค. 2557) 

ประกาศ เรื่องตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้าง ปรับปรุงสนามเด็กเล่น บริเวณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ร.9 (สวนสาธารณะหนองพาน) (ลว. 18 ก.ย. 2557)

ประกาศ เรื่องตรวจรับพัศดุอุปกรณ์สำหรับออกกำลังกายกลางแจ้งให้กับชุมชน (ลว. 29 ก.ย. 2557)

ประกาศ เรื่องตรวจรับครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV (28 ธ.ค. 2557)

ประกาศ เรื่องตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ และรางระบายน้ำตัววี (ลว. 29 กรกฏาคม 2558)

ประกาศ เรื่องตรวจรับการจ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำบริเวณชุมชนพนมวิลล่า ซอย 4 (ลว. 13 สิงหาคม 2558) 

ประกาศ เรื่องตรวจรับการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานได้แก่เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน พร้อมติดตั้ง ขนาด 40000 บีทียู  (ลว. 24 สิงหาคม 2558)

ประกาศ เรื่องตรวจรับครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV จำนวน 28 กล้อง จุดติดตั้งอุปกรณ์ 8 จุด (ลว.25 ส.ค. 2558)

ประกาศ เรื่องตรวจรับครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV (ลว.25 ส.ค. 2558)

ประกาศ เรื่องตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างทางเท้าพร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาล 12  (ลว.2 ก.ย. 2558)

ประกาศ เรื่องตรวจรับการจ้างโครงการทาสีภายนอกอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลพนมสารคาม (ลว.15 ก.ย. 2558)

ประกาศ เรื่องตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก (ช่วงที่ 2 ต่อจากถนนเดิม) (ลว.16 ก.ย. 2558)

ประกาศ เรื่องตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ และรางระบายน้ำตัววี  (ลว.29 ก.ย. 2558)


ประกาศ เรื่องตรวจรับสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ลว.19 ต.ค. 2558)

 

Visitors: 86,596