ประกาศ การสอบราคา/ประกวดราคา

เรื่อง  รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565 ของเทศบาลตำบลพนมสารคาม  

เรื่อง  
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงไหล่ทาง ถนนเทศบาล 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)     


เรื่อง  ตารางแสดงวงเงินซื้อจ้างโครงการปรับปรุงไหล่ทาง ถนนเทศบาล 12   
 

เรื่อง  ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 2 งบประมาณ 2565    

เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงไหล่ทาง ถนนเทศบาล 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)     

เรื่อง  แจ้งประชาสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565      

เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงไหล่ทาง ค.ศ.ล. ถนนหนองพาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)     

เรื่อง  ยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงไหล่ทาง ถนนเทศบาล 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)     

เรื่อง  ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400  ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์    


เรื่อง  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2   

เรื่อง  
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400  ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)  ส่วนที่ 1   

เรื่อง  ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400  ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)  ส่วนที่ 2   

เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงลานอเนกประสงค์ชุมชนโชคชัย พร้อมก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม ตำบลพนมสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) 
 

เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้และวิทยุ พัดลมขนาดไม่ต่ำกว่า 50 นิ้ว พร้อมติดตั้งบริเวณอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลพนมสารคาม    

เรื่อง ประกาศขายทอดตลอดพัสดุที่ชำรุดและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ประจำปี 2559 ครั้งที่ 5   

เรื่อง แจ้งประชาสัมพันธ์จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงานทำความสะอาดอาคารและสถานที่ของทางราชการ   

เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2562 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2562 )  

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่จอดรถดับเพลิงเทศบาลตำบลพนมสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) 

ประกาศสอบราคา ประกวดราคาก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ฉช.ถ 23-003 ถนนท่าเกวียน หมู่ 1 ตำยบลพนมสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)  

ประกาศสอบราคา ประกวดราคาก่อสร้างโครงการปรับปรุง อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลพนมสารคามด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 2,4,6,10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างฟุตบาธทางเท้าบริเวณซอยแสงฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำชุมชนพนมวิลล่า ซอย 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   

ประกาศฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 2,4,6,10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ลว. 6 มี.ค. 61)  

ประกาศฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฟุตปาธทางเท้าบริเวณซอยแสงฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ลว. 6 มี.ค. 61)  

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ชุมชนพนมวิลล่า ซอย 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) 

ประกาศจำหน่ายพัสดุโดยวิธีการขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 78 รายการ ลงวันที่  13 พฤศจิกายน 2560 

ประกาศตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถถนเทศบาล 1 และถนนเทศบาล 12  ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2560

 

Visitors: 86,596