เทศบัญญัติ/ระเบียบ ของเทศบาลตำบลพนมสารคาม

- เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
    - ส่วนที่ 1 Download
    - ส่วนที่ 2 Download
    - ส่วนที่ 3 Download
    - ส่วนที่ 4 Download
    - ส่วนที่ 5 Download
    - ส่วนที่ 6 Download
    - ส่วนที่ 7 Download
    - ส่วนที่ 8 Download
    - ส่วนที่ 9 Download
    - ส่วนที่ 10 Download
    - ส่วนที่ 11 Download
    - ส่วนที่ 12 Download
    - ส่วนที่ 13 Download
    - ส่วนที่ 14 Download
    - ส่วนที่ 15 Download
    - ส่วนที่ 16 Download
    - ส่วนที่ 17 Download
    - ส่วนที่ 18 Download
    - ส่วนที่ 19 Download
    - ส่วนที่ 20 Download
    - ส่วนที่ 21 Download
    - ส่วนที่ 22 Download
    - ส่วนที่ 23 Download
    - ส่วนที่ 24 Download
    - ส่วนที่ 25 Download
    - ส่วนที่ 26 Download
    - ส่วนที่ 27 Download
    - ส่วนที่ 28 Download
    - ส่วนที่ 29 Download
    - ส่วนที่ 30 Download
     
- ระเบียบเทศบาลตำบลพนมสารคาม ว่าด้วยการขอใช้อาคารเอนกประสงค์ของเทศบาลตำบลพนมสารคาม พ.ศ. 2559 Download
- ระเบียบเทศบาลตำบลพนมสารคาม ว่าด้วยการขอใช้ห้องประชุมของเทศบาลตำบลพนมสารคาม
พ.ศ. 2556
Download
- ระเบียบเทศบาลตำบลพนมสารคาม ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2553  Download
- ระเบียบเทศบาลตำบลพนมสารคาม ว่าด้วยการคัดเลือกคณะกรรมการชุมชน พ.ศ. 2552  Download
- เทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2549  Download
Visitors: 86,435