เทศบัญญัติ/ระเบียบ ของเทศบาลตำบลพนมสารคาม

- ระเบียบเทศบาลตำบลพนมสารคาม ว่าด้วยการขอใช้อาคารเอนกประสงค์ของเทศบาลตำบลพนมสารคาม พ.ศ. 2559 Download
- ระเบียบเทศบาลตำบลพนมสารคาม ว่าด้วยการขอใช้ห้องประชุมของเทศบาลตำบลพนมสารคาม
พ.ศ. 2556
Download
- ระเบียบเทศบาลตำบลพนมสารคาม ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2553  Download
- ระเบียบเทศบาลตำบลพนมสารคาม ว่าด้วยการคัดเลือกคณะกรรมการชุมชน พ.ศ. 2552  Download
- เทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2549  Download
Visitors: 63,064