การจัดหาพัสดุ

เผยแพร่ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ที่มิใช่งานก่อสร้าง 

-  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2565 ของเทศบาลตำบลพนมสารคาม     >> คลิกเพื่อดาวน์โหลด

-  ประกาศเทศบาลตำบลพนมสารคาม เรื่องเปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา    >> คลิกเพื่อดาวน์โหลด

-  ประกาศเทศบาลตำบลพนมสารคาม เรื่องการตรวจรับพัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกดีเซลขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ   >> คลิกเพื่อดาวน์โหลด

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องสูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์    >> คลิกเพื่อดาวน์โหลด

-  โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น ฉช.ถ. 23-003 ถนนท่าเกวียน รายละเอียดตามแบบเทศบาลกำหนด เลขที่ กช. 2/2561   >> คลิกเพื่อดาวน์โหลด

 -  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ชุมชนพนมวิลล่า ซอย 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
-  ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำชุมชนพนมวิลล่า ซอย 5  >> คลิกเพื่อดาวน์โหลด

-  ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ซอยแสงฟ้า   >> คลิกเพื่อดาวน์โหลด

-  โครงการจัดทำประตูสแตนเลสทางเข้า-ออก สำนักงานเทศบาลตำบลพนมสารคามพร้อมติดตั้งจำนวน 2 ชุด >> คลิกเพื่อดาวน์โหลด

-  ก่อสร้างฟุตบาททางเท้าบริเวณซอยแสงฟ้า  >> คลิกเพื่อดาวน์โหลด

-  ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 2/4/6/10  >> คลิกเพื่อดาวน์โหลด
-  โครงการติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภัยพร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง บริเวณชุมชนโชคชัย คลิกเพื่อดาวน์โหลด
-  จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด 36,000 บีทียู  >> คลิกเพื่อดาวน์โหลด
-  ประกาศตรวจรับพัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โคมไฟฟ้า ถนน ขนาดไม่น้อยกว่า 180 วัตต์ >> คลิกเพื่อดาวน์โหลด
-  ตรวจการจ้างโครงการทำรั้วสแตนเลสสำนักงานเทศบาลพร้อมติดตั้ง >> คลิกเพื่อดาวน์โหลด
-  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยครูผู้ดูแลศูนย์เด็กเล็ก >>> คลิกเพื่อดาวน์โหลด
Visitors: 86,437