อาณาเขตการปกครอง

เทศบาลตำบลพนมสารคาม ตั้งอยู่ที่ตำบลพนมสารคาม อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา มีพื้นที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบทั้งหมด 2.16 ตร.กม. ประกอบด้วยพื้นที่บางส่วนของหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ของตำบลพนมสารคาม มีอาณาเขตดังนี้

   ทิศเหนือ  ติดต่อกับ อบต.หนองยาว และ อบต.พนมสารคาม

   ทิศใต้  ติดต่อกับ อบต.เมืองเก่า

   ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ เทศบาลตำบลท่าถ่าน

   ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ  อบต.พนมสารคาม

 

Visitors: 84,200