ส่วนราชการ

1. สำนักปลัดเทศบาล ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของสำนัก กอง หรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับ และเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาล ให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล โดยมีหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล เป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจ้างและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำนักปลัดเทศบาล โดยมีส่วนราชการภายในสำนักปลัดเทศบาล คือ ฝ่ายอำนวยการและฝ่ายปกครอง  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานต่าง ๆ ดังนี้

         1. ฝ่ายอำนวยการ                                         2. ฝ่ายปกครอง

               - งานธุรการ                                                 - งานทะเบียนราษฎร

               - งานการเจ้าหน้าที่                                       - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

               - งานวิเคราะห์นโยบายและแผน                     - งานนิติกรรมสัญญา

               - งานพัฒนาชุมชน

               - งานบริการและเผยแพร่วิชาการ

 

2. กองคลัง ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน  และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จบำนาญ เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ ฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลองประจำเดือนประจำปี งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาล และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยมีผู้อำนวยการกอง  คลัง เป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้าง และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกองคลัง โดยมีส่วนราชการภายในกองคลัง คือ ฝ่ายบริหารงานคลังและฝ่ายพัฒนารายได้ มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานต่าง ๆ ดังนี้

         1. ฝ่ายบริหารงานคลัง                                     2. ฝ่ายพัฒนารายได้

                - งานธุรการ                                                  - งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์

                - งานพัสดุและทรัพย์สิน                                 - งานแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน

                - งานการเงินและบัญชี

 

3. กองช่าง  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลทาง ด้านวิศวกรรมการจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและ ซ่อมบำรุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติ ติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การบำรุงรักษาเครื่องจักรกล และยานพาหนะเกี่ยวกับแผนงานควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิงและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย   โดยมีผู้อำนวยการกองช่าง เป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาพนักงานลูกจ้าง และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกองช่าง โดยมีส่วนราชการภายในกองช่าง คือ ฝ่ายการโยธา มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบ การปฏิบัติงานต่าง ๆ ดังนี้

         1. ฝ่ายโยธา

              - งานธุรการ     

              - งานสาธารณูปโภค

              - งานสวนสาธารณะ

              - งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ   

              - งานวิศวกรรม

 

4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  มีหน้าที่เกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชน สุขภาพ และอนามัยการป้องกันโรคติดต่อ งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และงานอื่นๆ เกี่ยวกับการให้บริการ ด้านสาธารณสุข งานสัตวแพทย์ ในกรณีที่ยังไม่ได้จัดตั้งกองการแพทย์ จะมีงานด้านการรักษาพยาบาลในเบื้องต้นเกี่ยวกับศูนย์บริการสาธารณสุข โดยมีผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยมีส่วนราชการภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คือ ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานต่าง ๆ ดังนี้

          1. ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

                 - งานธุรการ

                 - งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม

                 - งานรักษาความสะอาด

                 - งานศูนย์บริการสาธารณสุข

                 - งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

                 - งานสัตวแพทย์

                    

5. กองการศึกษา  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาและพัฒนาการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น  การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา งานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งานบริการวิชาการ งานโรงเรียน งานศึกษานิเทศ งานกิจการนักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา ส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน และการศึกษานอกโรงเรียน และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีผู้อำนวยการกองการศึกษา เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้าง และรับผิดชอบ ในการปฏิบัติราชการของกองการศึกษา โดยมีส่วนราชการภายในกองการศึกษา คือ ฝ่ายบริหารการศึกษา มีหน้าที่ควบคุมดูแล และรับผิดชอบการปฏิบัติงานต่าง ๆ  ดังนี้         

            1. ฝ่ายบริหารการศึกษา

                   - งานการศึกษาปฐมวัย

                   - งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน

                   - งานกีฬาและนันทนากร

                   - งานธุรการ

Visitors: 84,200