อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลพนมสารคาม

เทศบาลตำบลพนมสารคามมีอำนาจหน้าที่ในการบริหารงาน ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50 และมาตรา 51 ดังนี้

        1. รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน

        2. ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ

        3. รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

        4. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ

        5. ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง

        6. ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม

        7. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

        8. บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

        9. หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล

     การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการ  ปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการนั้นและหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด

     มาตรา 51 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลอาจจัดทำกิจการใด ๆ ในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้

        1. ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา

        2. ให้มีโรงฆ่าสัตว์

        3. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม

        4. ให้มีสุสานและฌาปนสถาน

        5. บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร

        6. ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้

        7. ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

        8. ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ

        9. เทศพาณิชย์

    และมีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ข้อ 16 ดังนี้

        1.การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

        2.การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ

        3.การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ

        4.การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ

        5.การสาธารณูปการ

        6.การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ

        7.การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน

        8.การส่งเสริมการท่องเที่ยว

        9.การจัดการศึกษา

        10.การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส   

        11.การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

        12.การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

        13.การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

        14.การส่งเสริมกีฬา

        15.การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน

        16.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น    

        17.การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

        18.การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย

        19.การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล

        20.การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน

        21.การควบคุมการเลี้ยงสัตว์

        22.การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์

        23.การรักษาความปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามัยโรงมหรสพและสาธารณสถานอื่น ๆ

        24.การจัดการการบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

        25.การผังเมือง

        26.การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร

        27.การดูแลรักษาที่สาธารณะ

        28.การควบคุมอาคาร

        29.การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

        30.การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

        31.กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

 

 

Visitors: 84,200