นโยบายผู้บริหาร

   

1.  นโยบายด้านการพัฒนาจัดระบบโครงสร้างพื้นฐาน

     เป้าหมายการพัฒนาคือ  จัดให้มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างครบถ้วนสมบูรณ์เพียงพอต่อความต้องการ  โดยการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน ทางระบายน้ำ  ทางเดินเท้า สะพาน  ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ  กล้องวงจรปิด  และบำรุงรักษาแหล่งน้ำให้ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง  ตลอดจนประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดให้มีระบบคมนาคมขนส่ง  ระบบการสื่อสาร  โทรคมนาคม  และงานผังเมืองที่เหมาะสม

2.  นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

     เป้าหมายการพัฒนาคือ  ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพของคนในท้องถิ่น  เสริมสร้างให้ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม  มีสุขภาพแข็งแรง  มีครอบครัวอบอุ่นและเป็นสังคมที่เอื้ออาทรต่อกัน  ให้การดูแลผู้สูงอายุ  ผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม  ส่งเสริมการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพของ อสม. ให้สามารถดูแลสุขภาพประชาชนในชุมชน  ด้านการป้องกันและบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดจะประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน  โดยการร่วมคิด  ร่วมทำ  ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดสิ้นไปจากชุมชน  และให้ความสำคัญในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จัดตั้งศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลพนมสารคามและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลชุมชนโดยชุมชน  รวมทั้งบูรณาการร่วมกับฝ่ายปกครองและฝ่ายตำรวจในการรักษาความสงบเรียบร้อย

3.  นโยบายด้านเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน

     เป้าหมายของการพัฒนาคือ  จัดให้มีการพัฒนาส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้กับประชาชน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชนบนพื้นฐานของการพึ่งตนเอง  ประชาชนมีงานทำมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพ    จัดให้มีการรวมกลุ่มเพื่อให้ประชาชนรู้จักการออมและใช้ชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ส่งเสริมผลักดันสินค้าชุมชนให้ก้าวไปสู่ตลาดระดับจังหวัดและระดับประเทศ  จัดให้มีตลาดประจำตำบลและตลาดนัด  ตลอดจนส่งเสริมพัฒนาความรู้ทักษะในด้านการประกอบอาชีพแก่ประชาชน

4.  นโยบายด้านการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

     เป้าหมายของการพัฒนาคือ  จัดให้มีการศึกษาอบรมตามความพร้อม  ความเหมาะสมและความต้องการภายในท้องถิ่น  เทศบาลมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโดยส่งเสริมปรับปรุงการศึกษาให้ได้มาตรฐาน  และจัดการศึกษาสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพนมสารคาม   ให้ได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์  สังคมและสติปัญญา  ส่งเสริม เทิดทูนรักษาประโยชน์  สถาบันหลัก  ซึ่งประกอบด้วย ชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์  ส่วนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานจะให้การสนับสนุนโรงเรียนที่สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาในเขตเทศบาลตามกรอบที่กฎหมายกำหนด  นอกจากนั้นยังจัดการบริหารด้านกีฬาและนันทนาการ  กิจกรรมเด็กและเยาวชน  ตลอดจนการส่งเสริมสนับสนุนกิจการศาสนา  การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  รวมทั้งการพัฒนาด้านจิตใจให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและพึ่งพากัน  สนับสนุนให้มีการจัดเวทีสาธารณะหรือลานวัฒนธรรม  เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนและประชาชนได้แสดงความคิดเห็น  ในการแสดงออกทั้งด้านการดนตรีและศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง

5.  นโยบายด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

     เป้าหมายของการพัฒนาคือ  จัดให้มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น  ภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคเอกชน  รัฐบาลและชุมชนโดยสร้างจิตสำนึกของประชาชนในการดูแลรักษาที่สาธารณะ  พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาสภาพแวดล้อมให้ปลอดสารพิษและมลภาวะ  ปรับปรุงระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยให้ทั่วถึง  ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจรและการนำขยะกลับมาใช้ใหม่โดยการแยกขยะจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย  จัดสร้างสถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้มีสวนสาธารณะที่ได้มาตรฐาน  พร้อมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนมีการปลูกต้นไม้ในชุมชน

6.  นโยบายด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

     เป้าหมายของการพัฒนาคือ  จัดให้มีระบบบริการประชาชนอย่างรวดเร็วและทั่วถึง  ปรับปรุงระบบอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม  นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการวางแผนพัฒนา   ดำเนินการบริหารงานบุคคลของเทศบาลให้บุคลากรมีความรู้คู่คุณธรรมสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม  จัดตั้งศูนย์รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ตลอดจนจัดบริการระบบสื่อสารสนเทศให้กับประชาชนในท้องถิ่น

7.  นโยบายด้านสาธารณสุข

     เป้าหมายการพัฒนาคือ  ส่งเสริมสุขภาพ  ป้องกันสุขภาพที่อาจเจ็บป่วย  การติดเชื้อจากอาหาร และสภาพแวดล้อม  ส่งเสริมการออกกำลังกาย  ส่งเสริมกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  (สปสช.)  ส่งเสริมและพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน กับอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)  จัดให้มีพยาบาลวิชาชีพประจำศูนย์บริการสาธารณสุข จัดให้มีทีมกู้ชีพฉุกเฉิน ประจำ 24  ชม.  บูรณาการและให้ความร่วมมือกับโรงพยาบาล  และหน่วยงานสาธารณสุขทุกที่ที่เกี่ยวข้อง

Visitors: 54,771