ประวัติความเป็นมาของเทศบาล

  เทศบาลตำบลพนมสารคาม ได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ..2542 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฎีกาเล่ม 116 ตอนที่ 89   ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 เป็นผลให้สุขาภิบาลทั่วประเทศเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลทั้งหมดตั้งแต่วันที่  25 พฤษภาคม 2542 เป็นต้นมา

   สำนักงานเทศบาลตำบลพนมสารคาม ตั้งอยู่ริมถนนหลวงหมายเลข 304 (ฉะเชิงเทรา-กบินทร์บุรี) หมู่ที่ 1 ต.พนมสารคาม อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา มีพื้นที่อยู่ในความรับผิดชอบทั้งหมด 2.16 ตร.กม. ประกอบด้วยพื้นที่บางส่วนของหมู่ 1 และหมู่ 2 ของ ต.พนมสารคาม  มีจำนวนประชากรทั้งหมด 7,071 คน แบ่งเป็นชาย 3,299 คน และเป็นหญิง 3,772 คน มีจำนวนหลังคาเรือน 4,098 หลังคาเรือน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤศจิกายน 2555)
Visitors: 83,989