เทศบาลตำบลพนมสารคาม ยินดีต้อนรับ โทร.038-551-881

                                      
ประกาศเทศบาลตำบลพนมสารคาม

- ประกาศและเอกสารจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของเทศบาลตำบลพนมสารคาม
(โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุเทศบาลตำบลพนมสารคาม
 - ประกาศ เรื่อง การประชุมประชาคมท้องถิ่น 
 - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 
 - ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของเทศบาลตำบลพนมสารคามและเสียงตามสาย
 - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ ของเทศบาลตำบลพนมสารคาม 
 - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 
 - ประกาศ โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
 - ประกาศ รับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้บริหารและสายงานวิชาการ 
 - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ ของเทศบาลตำบลพนมสารคาม
 - รายงานรับ - จ่ายเงิน โครงการวันลอยกระทง ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖ 
 - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 
 - ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 12 (ฝั่งขวา) 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 - ประกาศ การป้องกันการเกิดอัคคีภัย 
 - ประกาศแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของเทศบาลตำบลพนมสารคาม 
 - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 
 - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ 
 - รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 
 - การสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง 
 - ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ค. ถนนเทศบาล ๑๒ (ฝั่งขวา) 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 - ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
 - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 
 - ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
 - ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญ
ของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 >>ดาวน์โหลด<< อ่านต่อ >>ดาวน์โหลด<<
- รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน ๒๕๖๕
                       
                                                **************
                                                   
                                                  "พนมสารคาม เมืองแห่งความสุข เมืองแห่งศูนย์กลางการค้าขาย
                                         และเป็นเมืองแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
 

  
        --------------------- 
.........................................****************
 


 
 รายงานผู้ป่วยในเขตเทศบาลตำบลพนมสารคาม แยกตามชุมชน 
 
 
  
แบบขอรับการช่วยเหลือกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ากำหนดพื้นที่ผ่อนผันการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 
 


พนมสารคามไม่ทิ้งกัน รับมอบสิ่งของบริจาค โควิด 19 


ตีเส้นจัดระเบียบตลาดเช้าเทศบาลตำบลพนมสารคาม  

.......................................................................
 


ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบการใช้ที่ทางสาธารณะในเขตเทศบาล

>>> รายละเอียดของข่าว

........................................................................


นายปรีชา  พิณอุไร  รองนายกเทศมนตรี  ลงพื้นที่ติดตามการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะขัดข้องบริเวณชุมชนตลาดท่าเกวียน 3
>>> รายละเอียดของข่าว

........................................................................


นายไพบูลย์ พิณอุไร นายกเทศมนตรี มอบนโยบายแก่เจ้าหน้าที่งานป้องกันในการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยประจำสัปดาห์

>>> รายละเอียดของข่าว

........................................................................


ดำเนินการปรับภูมิทัศน์ บริเวณถนนเทศบาล 12

>>> รายละเอียดของข่าว

........................................................................

ดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงฝาท่อระบายน้ำชำรุด
>>> รายละเอียดของข่าว 
........................................................................
โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขและแมวชุมชนสวนมะม่วง
>>> รายละเอียดของข่าว 
........................................................................

ลงพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาข้อร้องเรียนจากประชาชน ท่อระบายน้ำส่งกลิ่นเหม็น
>>> รายละเอียดของข่าว

........................................................................

รับมอบที่นอนปิคนิคจากนายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา 
>>> รายละเอียดของข่าว
........................................................................

ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะเขตเทศบาลตำบลพนมสารคาม
........................................................................

 

นายปัจจัย เนาวรัตน์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลพนมสารคาม เป็นตัวแทนมอบรถวิลแชร์ ที่ได้รับการสนับสนุนจาก พมจ.ฉะเชิงเทราและสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา แก่ผู้พิการ ได้แก่ นายมงคล อยู่พ่วง ด.ญ.สุกฤตา ศรีธาตุ และนายบุญส่ง ตรีธรรม เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน และส่งเสริมให้คนพิการได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยผู้พิการจะได้นำรถเข็นวีลแชร์ไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกสบาย

..........................................................................................................................................>> ภาพบรรยากาศ พี่น้องประชาชนตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย บริเวณจุดคัดกรองฯ ถนนเทศบาล 8 9 10 ก่อนเดินทางเข้าไปจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าเพื่ออุปโภคบริโภค ณ ตลาดเช้า ทั้งนี้ เทศบาลตำบลพนมสารคามยังดำเนินมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า อย่างต่อเนื่อง ตามหลัก Social Distancing โดยการกำหนดระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร การสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกคน การตั้งจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ  จุดบริการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลล์  หรือจุดบริการสบู่ล้างมือ การทำความสะอาดฆ่าเชื้ออุปกรณ์ และพื้นที่ให้บริการทุก 2 ชั่วโมง  สำหรับพี่น้องประชาชนท่านใดที่มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่กองสาธารณสุขฯ โทร 038-551881 ต่อ104 ค่ะ <<

..........................................................................................................................................

Visitors: 89,119