พนมสารคามเมืองน่าอยู่ คู่วัฒนธรรม เชิดชูสถาบัน
สร้างสรรพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นองค์กรปลอดการทุจริต

 

 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
ขอเชิญพี่น้องประชาชนร่วมตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลพนมสารคาม
โดยวิธีการสแกนคิวอาร์โค้ท ด้านล่าง เพื่อร่วมประเมินค่ะ 
บรรยากาศการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพนมสารคามประจำปี 2563
 
 

 

 


 

 `

 

 

เทศบาลตำบลพนมสารคามต้นแบบการจัดการขยะในชุมชน ของจังหวัดฉะเชิงเทรา

โครงการรณรงค์โรคไข้เลือดออกประจำปี 2561

  

 

 

 

Visitors: 47,398