เทศบาลตำบลพนมสารคาม ยินดีต้อนรับ โทร.038-551-881

                                       ประกาศเทศบาลตำบลพนมสารคาม
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ๒๕๖๖
   
เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ 
 
เรื่อง การตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงไหล่ทาง ค.ส.ล. ถนนหนองพาน  
                                   
                                                **************
                                                        ประกาศเทศบาลตำบลพนมสารคาม 
                     
เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลพนมสารคาม
                                                                 ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  

               
     1. ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ...   
2. การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภท คาราโอเกะ พ.ศ. ...  
          3. ควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ...  
                      4. การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ...  
                      5. การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ... 
                      6. การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. ...  
                      7. การควบคุมตลาด พ.ศ. ...  
                      8. คุ้มครองการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ...  
                      9. ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ. ...  


                                                                                 -------------------

                                                  "พนมสารคาม เมืองแห่งความสุข เมืองแห่งศูนย์กลางการค้าขาย
                                         และเป็นเมืองแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
 

  
        --------------------- 
.........................................****************
 


 
 รายงานผู้ป่วยในเขตเทศบาลตำบลพนมสารคาม แยกตามชุมชน 
 
 
  
แบบขอรับการช่วยเหลือกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ากำหนดพื้นที่ผ่อนผันการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 
 


พนมสารคามไม่ทิ้งกัน รับมอบสิ่งของบริจาค โควิด 19 


ตีเส้นจัดระเบียบตลาดเช้าเทศบาลตำบลพนมสารคาม  

.......................................................................
 


ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบการใช้ที่ทางสาธารณะในเขตเทศบาล

>>> รายละเอียดของข่าว

........................................................................


นายปรีชา  พิณอุไร  รองนายกเทศมนตรี  ลงพื้นที่ติดตามการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะขัดข้องบริเวณชุมชนตลาดท่าเกวียน 3
>>> รายละเอียดของข่าว

........................................................................


นายไพบูลย์ พิณอุไร นายกเทศมนตรี มอบนโยบายแก่เจ้าหน้าที่งานป้องกันในการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยประจำสัปดาห์

>>> รายละเอียดของข่าว

........................................................................


ดำเนินการปรับภูมิทัศน์ บริเวณถนนเทศบาล 12

>>> รายละเอียดของข่าว

........................................................................

ดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงฝาท่อระบายน้ำชำรุด
>>> รายละเอียดของข่าว 
........................................................................
โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขและแมวชุมชนสวนมะม่วง
>>> รายละเอียดของข่าว 
........................................................................

ลงพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาข้อร้องเรียนจากประชาชน ท่อระบายน้ำส่งกลิ่นเหม็น
>>> รายละเอียดของข่าว

........................................................................

รับมอบที่นอนปิคนิคจากนายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา 
>>> รายละเอียดของข่าว
........................................................................

ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะเขตเทศบาลตำบลพนมสารคาม
........................................................................

 

นายปัจจัย เนาวรัตน์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลพนมสารคาม เป็นตัวแทนมอบรถวิลแชร์ ที่ได้รับการสนับสนุนจาก พมจ.ฉะเชิงเทราและสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา แก่ผู้พิการ ได้แก่ นายมงคล อยู่พ่วง ด.ญ.สุกฤตา ศรีธาตุ และนายบุญส่ง ตรีธรรม เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน และส่งเสริมให้คนพิการได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยผู้พิการจะได้นำรถเข็นวีลแชร์ไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกสบาย

..........................................................................................................................................>> ภาพบรรยากาศ พี่น้องประชาชนตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย บริเวณจุดคัดกรองฯ ถนนเทศบาล 8 9 10 ก่อนเดินทางเข้าไปจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าเพื่ออุปโภคบริโภค ณ ตลาดเช้า ทั้งนี้ เทศบาลตำบลพนมสารคามยังดำเนินมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า อย่างต่อเนื่อง ตามหลัก Social Distancing โดยการกำหนดระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร การสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกคน การตั้งจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ  จุดบริการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลล์  หรือจุดบริการสบู่ล้างมือ การทำความสะอาดฆ่าเชื้ออุปกรณ์ และพื้นที่ให้บริการทุก 2 ชั่วโมง  สำหรับพี่น้องประชาชนท่านใดที่มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่กองสาธารณสุขฯ โทร 038-551881 ต่อ104 ค่ะ <<

..........................................................................................................................................

Visitors: 83,934